Cele nauczania
Strona główna W górę Linki Pobierz Na zdrowie

Matematyk i Literat Rola matematyki Cele nauczania

 

 


Cele w nauczaniu matematyki


Przez CELE NAUCZANIA rozumiemy przewidywane lub pożądane zmiany w sposobie myślenia lub działania uczniów, do których zmierzają decyzje i czynności nauczyciela.

Dwie kategorie celów nauczania matematyki

A. CELE POZNAWCZE - kompetencje, postawy i nawyki będące wynikiem poznawania pojęć i metod matematyki.

B. CELE WYCHOWAWCZE - postawy i nawyki kształtowane w procesie dydaktycznym przez wykorzystanie jego społecznego charakteru oraz przez poza matematyczne treści kształcenia.

Trzy poziomy celów poznawczych

poziom najwyższy - A1 - CELE OGÓLNE: umiejętności i postawy potrzebne współczesnemu człowiekowi, niezależnie od dziedziny jego działalności

poziom drugi - A2 - CELE SPECYFICZNE: umiejętności i postawy specyficzne dla działalności matematycznej;

poziom najniższy - A3 - WYNIKI NAUCZANIA: wiadomości, umiejętności i sprawności matematyczne określone programem nauczania.

Realizując program, a więc cele najniższego poziomu nauczyciel powinien sterować procesem dydaktycznym ku celom poziomu najwyższego, bądź wprost, bądź pośrednio przez cele poziomu drugiego.

A. CELE POZNAWCZE:

    A1. CELE OGÓLNE

A1.1 umiejętność uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w szczególności podręczników używających języka matematyki.

A1.2 umiejętność, logicznego argumentowania.

A1.3 umiejętność matematyzowania, t. j. schematyzowania i idealizowania rzeczywistości z użyciem pojęć i języka matematyki.

A1.4 aktywna i twórcza postawa wobec problemów teoretycznych, w szczególności problemów sformułowanych z użyciem języka matematyki.

A2. CELE SPECYFICZNE

A2.1 umiejętność klasyfikowania, definiowania i  posługiwania się definicją.

A2.2 umiejętność uogólniania przykładów i uzyskiwania potrzebnej informacji szczególnej z ogólnych reguł.

A2.3 umiejętność formalizowania informacji z użyciem języka symbolicznego i odtwarzania w języku naturalnym informacji zapisanej symbolicznie.

A2.4 umiejętność formułowania twierdzeń, ich logicznego przekształcania i zaprzeczania oraz sprawdzania na przykładach.

A2.5 umiejętność  przyswojenia sobie  dowodu oraz  znajdowania i  formułowania prostych dowodów.

A2.6 umiejętność stosowania podstawowych technik heurystycznych (poznawania nowych prawd) przy rozwiązywaniu sprawne i skuteczne ich zastosowanie do zadań typowych.

A3. WYNIKI NAUCZANIA

A3.1 znajomość własności liczb i działań oraz wykresów elementarnych funkcji i relacji oraz umiejętność posługiwania się nimi do modelowania stosunków wielkościowych.

A3.2 znajomość własności elementarnych figur geometrycznych, przekształceń i relacji między figurami, umiejętność ich wyrażania w języku geometrycznym i algebraicznym oraz umiejętność posługiwania się tą wiedzą, jak również wyobraźnią przestrzenną, do modelowania stosunków przestrzennych.

A3.3 sprawne posługiwanie się technikami rachunkowymi i algebraicznymi z racjonalnym planowaniem, wykonywaniem i samodzielną kontrolą rachunku

B. CELE WYCHOWAWCZE

B1.- rozwijać zdolności poznawcze, wytrwałość w wysiłku umysłowym, dociekliwość w stawianiu  pytań  i szukaniu  odpowiedzi, twórczą postawę, samodzielność i odpowiedzialność za wynik pracy.

B2.- przyczyniać się do stopniowego kształtowania pozytywnego stosunku emocjonalnego i aktywnej postawy wobec tego przedmiotu.

Strona główna ] W górę ]